Đường sách TP.HCM đạt doanh thu 27 tỷ đồng trong năm 2016