Hội chợ sách Quốc tế hút học sinh, sinh viên từ ngày khai mạc