Hội sách tại Hà Nội thu trên 10 tỷ đồng sau 5 ngày