HỘI XUẤT BẢN VIỆT NAM THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH VÙNG LŨ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ PHÚ YÊN.