Ngày sách Việt Nam 2016: Sôi nổi nhưng thiếu bản sắc